เรียน ผู้บริโภคทุกท่าน

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ จนทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯได้กำหนดมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของสาวยาคูลท์ และพนักงานทุกคนอย่างสุดความสามารถ

          อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯมีความกังวลต่อสุขภาพของสาวยาคูลท์ และผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงขอยกระดับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โดยขอประกาศ “หยุดการจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ จากสาวยาคูลท์ถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรง สาวยาคูลท์ ยังคงจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเช่นเดิม โดยสาวยาคูลท์จะปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และสำหรับผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถหาซื้อ“นมเปรี้ยวยาคูลท์” จากร้านค้าปลีกต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1. Foodland 2. Villa Market 3. ห้างสรรพสินค้าในเครือThe Mall Group 4. UFM Fuji Super และ 5. Don Don Donki

          จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยาคูลท์ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคน ร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกัน และขอส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยาคูลท์ จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำทุกวิถีทาง เพื่อร่วมหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปด้วยความนับถือ และ
ความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน อย่างสูงสุด    

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด