เงื่อนไขการลงทะเบียน
เยี่ยมชมโรงงาน

 1. วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 2. สำหรับหมู่คณะตั้งแต่ 10 คน ผู้เข้าเยี่ยมชม
  ต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป
 3. สำหรับโรงเรียน นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
 4. สำหรับครอบครัว เด็กต้องอยู่ในความดูแล
  ของผู้ปกครอง
 5. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องแจ้งความจำนง
  เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

02-619-8008

ลงทะเบียนเยี่ยมชม โรงงานยาคูลท์ จ.อยุธยา

กรุณากรอกรายละเอียดค่ะ
จองวันเยี่ยมชมโรงงาน